Zasady Duszpasterstwa Akademickiego  "Freta 10"

Ogólne
1. Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie „DA Freta 10” jest dziełem Klasztoru OO. Dominikanów w Warszawie (ul. Freta 10, 00-227 Warszawa). Przeor klasztoru deleguje braci bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie duszpasterstwa, zwanych dalej duszpasterzami.
2. Członkami DA mogą być słuchacze studiów I, II i III stopnia do 26. roku życia włącznie. Osoby przerywające studia, ale planujące podjąć je na nowo w niedługim czasie, mogą przychodzić do DA. Młodzież w wieku studenckim niestudiująca inieplanująca podjąć studiów może należeć do DA tylko za zgodą duszpasterzy. Duszpasterze mają prawo nie wyrazić zgody na przynależność do DA, jak również prawo usunięcia z grona jego członków.
3. Do DA można dołączyć i zrezygnować z uczestnictwa w nim w każdym momencie. Nie stosuje się list obecności i deklaracji członkowskich.
4. Do duszpasterzy należy zwracać się, posługując się formą “Ojcze”, przy czym można korzystać w rozmowie z drugoosobowej formy czasowników.
5. Głównym zadaniem duszpasterzy w ramach duszpasterstwa jest sprawowanie sakramentów, głoszenie Słowa na liturgii lub podczas spotkań formacyjnych i prowadzenie rozmów indywidualnych. Duszpasterze, stosownie do potrzeb i własnego uznania, dzielą się z odpowiedzialnymi swoją odpowiedzialnością i proporcjonalnie do niej władzą.
6. W działanie duszpasterstwa i współpracę z duszpasterzami zaangażowani są Odpowiedzialni. Ich zadaniem jest troska o powierzone im przestrzenie odpowiedzialności i realizacje zadań, do których się zobowiązali. Główni Odpowiedzialni dodatkowo wspierają radą duszpasterzy przy podejmowaniu decyzji.
7. Duszpasterstwo jest wspólnotą o charakterze formacyjnym. Za formację odpowiedzialni są bezpośrednio duszpasterze. Głównym celem DA jest wspólne poszukiwanie Boga, rozwój zarówno w wierze, jak i na płaszczyźnie ogólnej. Cel ten jest realizowany poprzez następujące elementy:
- mistagogia, czyli prowadzenia do życia sakramentami i rozumienia ich;
- troska o rozwój duchowy, a szczególnie nauka modlitwy;
- nauka czytania i rozważania Pisma Świętego;
- budowanie więzi i prowadzenie do własnej integralności;
- chrześcijańska formacja intelektualna;
- pomoc w odkrywaniu powołania życiowego;
- przygotowywanie do dialogu religii z kulturą;
- formowanie do zaangażowania w życie społeczne;
- przygotowywanie do przyjmowania odpowiedzialności za Kościół.
8. Media społecznościowe Duszpasterstwa służą realizacji celów Duszpasterstwa. Zastrzegamy (administratorzy grupy) sobie prawo do usuwania z tych kanałów komunikacji postów, komentarzy i wiadomości, które nie wiążą się z celami Duszpasterstwa. W szczególności treści obraźliwych, wulgarnych i niezgodnych z powszechnie przyjętymi zasadami kultury osobistej.
9. Wydarzenia odbywające się w ramach działalności Duszpasterstwa są utrwalana za pomocą obrazu lub filmu. Udział wydarzeniach oznacza zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku lub głosu w formie fotografii lub filmu przez Duszpasterstwo. Zgoda obejmuje nieograniczone czasowo utrwalanie, wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć lub filmów lub ich fragmentów włączając w to publikację w folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, z jednoczesnym zrzeczeniem się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii lub filmu z wizerunkiem uczestnika Duszpasterstwa.

Odpowiedzialni
10. W działanie duszpasterstwa i współpracę z duszpasterzami zaangażowani są Odpowiedzialni. Ich zadaniem jest koordynacja działań powierzonych im sekcji DA i realizacja zadań, do których się zobowiązali. Główni odpowiedzialni, dodatkowo biorą udział wraz z duszpasterzami w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania duszpasterstwa.
11. Odpowiedzialni powinni brać czynny udział w życiu duszpasterstwa (liturgia, spotkania, wyjazdy). Szczególnie ważna jest obecności na wyjeździe wakacyjnym odpowiedzialnych, w trakcie którego planowany jest nadchodzący rok akademicki.
12. Odpowiedzialni wybierani są bezpośrednio przez duszpasterzy i głównych odpowiedzialnych. Wcześniej przeprowadzana jest ankieta, w której odchodzący odpowiedzialni wskazują swoje propozycje na nowych odpowiedzialnych.

Sale DA
13. Duszpasterstwo ma do swojej dyspozycji sale duszpasterskie: kaplicę akademicką, kuchnię, salonik, Frasacz, pokój duszpasterza, księgarenkę-magazyn, toaletę.
14. Miejscem przeznaczonym na spowiedź i spotkania indywidualne z duszpasterzem jest pokój duszpasterza. Duszpasterze zawsze mają pierwszeństwo w korzystaniu z tego pokoju.
15. W salach DA obowiązują ogólne zasady kultury, w tym zmywanie po sobie i utrzymywanie porządku we wspólnej przestrzeni. Ponadto zachęca się członków DA, by brali udział w cyklicznych sprzątaniach.
16. W trakcie spotkań duszpasterskich nie przebywamy towarzysko w innych pomieszczeniach niż te, w których odbywają się spotkania. Rezerwacja sal na własne inicjatywy wymaga zgody duszpasterza.
17 . Duszpasterstwo nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w salach DA.
18. W ciągu dnia, gdy nie odbywają się spotkania formacyjne, można przebywać w pomieszczeniach duszpasterskich. Do klasztoru i duszpasterstwa można się dostać wprowadzając odpowiedni kod przy furtce i przy drzwiach DA. Kod jest znany członkom duszpasterstwa. Klucz do poszczególnych pomieszczeń jest dostępny w wyznaczonym miejscu. Po otwarciu drzwi klucz należy bezzwłocznie zwrócić do wyznaczonego miejsca.
19. Nie nocujemy w salach duszpasterskich, przebywamy w duszpasterstwie maksymalnie do godz. 22.
20. W salach duszpasterskich nie spożywamy alkoholu.

Biblioteczka
21. Duszpasterstwo posiada zbiór książek, z których mogą korzystać członkowie DA.
22. Aby wypożyczyć książki należy wpisać się na listę znajdującą się we Frasaczu. Wypożyczone tytuły należy oddać przed zakończeniem roku akademickiego.


Wyjazdy
23. Wyjazdy duszpasterskie pełnią ważną funkcję w DA.
24. Wyjazd duszpasterski to taki, w którym bierze udział duszpasterz.
25. Na wyjazdy mogą jechać osoby związane z duszpasterstwem. Duszpasterze mają prawo wglądu w listę osób zapisanych na wyjazd oraz jej weryfikacji.
26. Prócz specyfiki wynikającej z cech wyjazdu duszpasterskiego, każdy wyjazd porządkują ogólnoludzkie zasady kultury osobistej oraz przepisy BHP.
27. Integralną częścią wyjazdów jest wspólna celebracja liturgii godzin oraz codzienna Eucharystia.
28. Na wyjazdach należy respektować obowiązujący plan dnia. Plan, charakter i zasady danego wyjazdu określają organizatorzy razem z duszpasterzami.
29. Przed każdym wyjazdem DA pobierana jest zaliczka.
30. Istnieje możliwość dofinansowania wyjazdu osobom, których sytuacja finansowa mogłaby wykluczyć uczestnictwo. W tym celu należy zgłosić się do duszpasterzy.
31. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po dokonaniu opłat przez organizatorów (zakwaterowanie, bilety, itp.) osoba wycofująca się z udziału w wyjeździe jest zobowiązana do zwrotu całej kwoty.
32. Na wyjazdach duszpasterskich nie spożywamy mocnych alkoholi.
33. Konsekwencją rażącego naruszenia zasad kultury osobistej i regulaminu DA jest opuszczenie wyjazdu na własny koszt.

Ochrona danych osobowych
34. Administratorem danych osobowych przekazanych przez członków DA jest Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie „DA Freta 10” działające w ramach Klasztoru OO. Dominikanów w Warszawie (ul. Freta 10, 00-227 Warszawa).
35. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail [email protected].
36. Dane osobowe członków DA będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją celów DA, o których mowa w niniejszym regulaminie oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
37. Przekazanie danych osobowych oznacza zgodę na ich przetwarzanie.
38. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z działań organizowanych przez DA.
39. Dane osobowe członków DA będą przechowywane przez czas uczestnictwa w DA oraz okres wynikający z ewentualnego dochodzenia roszczeń.
40. Dane osobowe członków DA nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
41. Każdy uczestnik DA ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r.
42. Jeśli uczestnik DA uzna iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Dekretu, o którym mowa w pkt. 37, ma prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, [email protected]).

Postanowienia końcowe
43. Regulamin obowiązuję każdego uczestnika Duszpasterstwa. Jego nieznajomość nie zwalnia z przestrzegania zasad przyjętych w funkcjonowaniu DA.
44. Tekst regulaminu zamieszczony jest na stronie Duszpasterstwa www.da.freta.dominikanie.pl oraz jego wydrukowana wersja dostępna jest w kuchni DA na tablicy i we Frasaczu.
45. Regulamin raz w roku (na spotkaniu odpowiedzialnych) jest omawiany ze studentami i poddawany ewentualnym modyfikacjom.
46. Duszpasterze mogą w szczególnych przypadkach dyspensować od poszczególnych zasad.
47. Wszelkie kwestie sporne nieuwzględnione w niniejszym regulaminie rozstrzygają duszpasterze.