Zasady Duszpasterstwa Akademickiego  "Freta 10"

Ogólne

 1. Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie "DA Freta 10" jest dziełem Konwentu św. Jacka w Warszawie przy ul. Freta. Przeor konwentu deleguje braci bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie duszpasterstwa, zwanych dalej duszpasterzam​i
 2. Członkami DA mogą być słuchacze studiów I, II i III stopnia do 26. roku włącznie. Osoby przerywające studia, ale planujące podjąć je na nowo w niedługim czasie, mogą przychodzić do DA. Młodzież w wieku studenckim niestudiująca i nieplanująca podjąć studiów może należeć do DA tylko za zgodą duszpasterzy. Duszpasterze mają prawo nie wyrazić zgody na przynależność do DA, jak również prawo usunięcia z grona jego członków.
 3. Do DA można dołączyć i zrezygnować z uczestnictwa w nim w każdym momencie. Nie stosuje się list obecności i deklaracji członkowskich.
 4. Do duszpasterzy należy zwracać się, posługując się formą "Ojcze", przy czym można korzystać w rozmowie z drugoosobowej formy czasowników.
 5. Głównym zadaniem duszpasterzy w ramach duszpasterstwa jest sprawowanie sakramentów, głoszenie Słowa na liturgii lub podczas spotkań formacyjnych i prowadzenie rozmów indywidualnych. Duszpasterze, stosownie do potrzeb i własnego uznania, dzielą z odpowiedzialnymi swoją odpowiedzialnością oraz proporcjonalnie do niej władzą.
 6. W działanie duszpasterstwa i współpracę z duszpasterzami zaangażowani są Odpowiedzialni.. Ich zadaniem jest troska o powierzone im przestrzenie odpowiedzialności i realizację zadań, do których się zobowiązali. Główni Odpowiedzialni dodatkowo wspierają radą duszpasterzy przy podejmowaniu decyzji.
 7. Duszpasterstwo jest wspólnotą o charakterze formacyjnym. Za formację odpowiedzialni są bezpośrednio duszpasterze. Głównym celem DA jest wspólne poszukiwanie Boga, rozwój zarówno w wierze, jak i na płaszczyźnie ogólnej. Cel ten jest realizowany poprzez następujące elementy:
          - mistagogia, czyli prowadzenie do życia sakramentami i rozumienia ich;
          - troska o rozwój duchowy, a szczególnie nauka modlitwy;
          - nauka czytania i rozważania Pisma Świętego;
          - budowanie więzi i prowadzenie do własnej integralności;
          - chrześcijańska formacja intelektualna;
          - pomoc w odkrywaniu powołania życiowego;
          - przygotowanie do dialogu religii z kulturą;
          - formowanie do zaangażowania w życie społeczne
          - przygotowywanie do przyjmowania odpowiedzialności za Kościół.
 8. Media społecznościowe Duszpasterstwa służą realizacji celów Duszpasterstwa. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania z tych kanałów komunikacji postów, komentarzy i wiadomości, które nie wiążą się z celami Duszpasterstwa.

  Odpowiedzialni
 9. W działanie duszpasterstwa i współpracę z duszpasterzami zaangażowani są Odpowiedzialni. Ich zadaniem jest koordynacja działań powierzonych im sekcji DA i realizacja zadań, do których się zobowiązali. Główni odpowiedzialni dodatkowo biorą udział wraz z duszpasterzami w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania duszpasterstwa.
 10. Odpowiedzialni powinni brać czynny udział w życiu duszpasterstwa (liturgia, spotkania, wyjazdy). Szczególnie ważna jest obecność na wyjeździe wakacyjnym odpowiedzialnych w trakcie którego planowany jest nadchodzący rok akademicki.
 11. Odpowiedzialni wybierani są bezpośrednio przez duszpasterzy i głównych odpowiedzialnych . Wcześniej przeprowadzana jest ankieta, w której odchodzący odpowiedzialni wskazują swoje propozycje na nowych odpowiedzialnych.

  Sale DA
 12. Duszpasterstwo ma do swojej dyspozycji sale duszpasterskie: kaplicę, kuchnię, salonik, frasacz, pokój duszpasterza, księgarenkę-magazyn, toaletę.
 13. Miejscem przeznaczonym na spowiedź i spotkania indywidualne z duszpasterzem jest pokój duszpasterza. Duszpasterze zawsze mają pierwszeństwo w korzystaniu z tego pokoju.
 14. W salach DA obowiązują ogólne zasady kultury, w tym zmywanie po sobie i utrzymywanie wspólnej przestrzeni w porządku. Ponadto zachęca się członków DA, by brali udział w cyklicznych sprzątaniach.
 15. W trakcie spotkań duszpasterskich zaleca się nie przebywać w innych pomieszczeniach niż te, w których odbywają się spotkania.
 16. Duszpasterstwo nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w salach DA.
 17. W ciągu dnia, gdy nie odbywają się spotkania formacyjne, można przebywać w pomieszczeniach duszpasterskich. Do klasztoru i duszpasterstwa można dostać się wciskając odpowiedni kod przy furtce i przy drzwiach DA. Kod jest znany członkom duszpasterstwa. Klucz do poszczególnych pomieszczeń jest dostępny w wyznaczonym miejscu. Po otwarciu drzwi klucz należy bezzwłocznie zwrócić do wyznaczonego miejsca.
 18. Nie nocujemy w salach duszpasterskich, przebywamy w duszpasterstwie maksymalnie do godz. 22.
 19. W salach duszpasterskich nie spożywamy alkoholu.

  Biblioteczka
 20. Duszpasterstwo posiada zbiór książek, z których mogą korzystać członkowie DA.
 21. Aby wypożyczyć książki, należy wpisać się na listę znajdującą się we Frasaczu. Wypożyczone tytuły należy oddać przed zakończeniem roku akademickiego.

  Wyjazdy
 22. Wyjazdy duszpasterskie pełnią ważną funkcję w DA.
 23. Wyjazd duszpasterski to taki, w którym bierze udział duszpasterz.
 24. Na wyjazdy mogą jechać osoby związane z duszpasterstwem. Duszpasterze mają prawo wglądu w listę osób zapisanych na wyjazd oraz jej weryfikacji.
 25. Prócz specyfiki wynikającej z cech wyjazdu duszpasterskiego, każdy wyjazd porządkują ogólnoludzkie zasady kultury osobistej oraz przepisy BHP.
 26. Integralną częścią wyjazdów jest wspólna celebracja liturgii godzin oraz codzienna Eucharystia.
 27. Na wyjazdach należy respektować obowiązujący plan dnia. Plan, charakter i zasady danego wyjazdu określają organizatorzy razem z duszpasterzami.
 28. Przed każdym wyjazdem DA pobierana jest zaliczka.
 29. Istnieje możliwość dofinansowania wyjazdu osobom, których sytuacja finansowa mogłaby wykluczyć uczestnictwo. W tym celu należy zgłosić się do duszpasterzy.
 30. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po dokonaniu opłat przez organizatorów (zakwaterowanie, bilety, itp.) osoba wycofująca się z udziału w wyjeździe jest zobowiązana do zwrotu całej kwoty.
 31. Na wyjazdach duszpasterskich nie spożywamy mocnych alkoholi.
 32. Konsekwencją rażącego naruszenia zasad kultury osobistej i regulaminu DA jest opuszczenie wyjazdu na własny koszt.

  Postanowienia końcowe
 33. Duszpasterze mogą w szczególnych przypadkach dyspensować od poszczególnych zasad.
 34. Wszelkie kwestie sporne nieuwzględnione w niniejszym regulaminie rozstrzygają duszpasterze.